آئین نامه ها و مقررات

آئین نامه ها و مقررات

استفاده کنندگان موظف به رعایت موارد زیر می باشند
• رعایت شئونات و حجاب اسالمی در کتابخانه الزامی است.
• رعایت سکوت در کتابخانه الزامی است.
• استفاده از تلفن همراه در کتابخانه اکیدا ممنوع است.
• خوردن و آشامیدن در کتابخانه اکیدا ممنوع است.
• کتاب فقط به اعضای کتابخانه امانت داده می شود.
• فقط شخص امانت گیرنده در قبال کتابخانه پاسخگو می باشد.
• درصورت رزرو کتاب، اولویت با رزرو کننده ی اول می باشد.
• کتب مرجع، نشریات،پایان نامه و طرح های تحقیقاتی به هیچ عنوان قابل امانت نیستند.
• تمدید کتابهایی که با تاخیر بازگردانده می شوند،امکان پذیر نیست.
• درصورت تاخیر در بازگشت، مفقود شدن و یا هر نوع آسیب به منابع امانتی، طبق آیین نامه عمل خواهد شد.