معرفی کارکنان

کتابدار

نام و نام خانوادگی: جاهد محمودی نصرآبادی
تحصیلات: کارشناسی کتابداری و علوم اطلاع رسانی
سمت: مسئول کتابخانه