گزارش عملکرد سالیانه

گزارش عملکرد سالیانه

گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه دیجیتال

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

سال ۱۴۰۱

 

علاوه بر کارهای روتین و روزمره کتابخانه مرکزی که قسمت زیادی از امور می باشد، امور دیگری نیز وجود دارند که بوسیله کتابخانه مرکزی انجام گرفته است که اهم آنها عبارتند از:

 تهیه vpn از دانشگاه علوم پزشکی همدان جهت دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی آن دانشگاه (دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی از سوی وزارتخانه علیرغم مکاتبات انجام گرفته ایجاد نشده است)

خدمت رسانی به پرسنل بیمارستان قائم(امانت کتاب و استفاده از خدمات اینترنت) با توجه به ادغام دو کتابخانه

اعمال تغییرات خواسته شده از سوی وزارتخانه بر اساس چک لیست های ارسالی در زمینه وب سایت های (صفحات)کتابخانه های مرکزی،دیجیتال و بیمارستانیدر فواصل زمانی سه ماهه(فصلی) و گزارش به وزارتخانه از طریق برنامه عملیاتی

–۵درج خبر طرح های پایان یافته دانشگاه در پایگاه نتایج پژوهشهای سلامت کشور به صورت مستمر پس از پایان یافتن طرح ها

ارائه گزارش در زمینه طرح های خاتمه یافته در قالب مدیریت دانش دانشگاه هر ۶ماه یکبار

بررسی سامانه پژوهشیار در جهت بررسی طرح های پژوهشی(خاتمه یافته)

ثبت مشخصات کتابخانه مرکزی و کتابدار آن در سامانه کتابخانه ها و کتابداران علوم پزشکی کشور

گزارش تعداد مقالات درح شده توسط هیات علمی دانشگاه در پایگاه های اطلاعاتی در قالب مدیریت دانش برنامه عملیاتی دانشگاهبیمارستان